deputy

Sheriff

Sheriff

Deputy U.S. Marshal

Court Officer

Jail Deputy